KissGruba - Niezdrowice

Niezdrowice
Przejdź do treści
Regulamin "KissGruba"


 
REGULAMIN
 
KORZYSTANIA, PRZEBYWANIA ORAZ AMOTORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM KISGRUBA
 
 
 1. Do wędkowania na zbiorniku upoważnieni są mieszkańcy wsi Niezdrowice z ważną kartą wędkarską wydaną przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju wsi Niezdrowice (więcej informacji na temat karty na stronie www.niezdrowice.pl) ;
 2. Osoby postronne nie będące mieszkańcami wsi Niezdrowice a  chcące wędkować zobowiązani są do uzyskania zezwolenia oraz do uiszczenia opłaty przed rozpoczęciem połowu w wysokości 30 zł rocznie  lub 10 zł za każdy dzień na rzecz Stowarzyszenia Odnowy  i Rozwoju Wsi Niezdrowice – więcej na www.niezdrowice.pl;
 3. Wędkowanie dozwolone jest od świtu do zmierzchu;
 4. Przyjmuje się zasadę Złów i Wypuść. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności;
 5. Bezpośredni nadzór nad zbiornikiem  zgodnie z zawartą umową dzierżawy z Nadleśnictwem Kędzierzyn Koźle Kisgruba pełni Marian  Hawranek oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Odnowy      i Rozwoju Wsi Niezdrowice;
 6. Osoby  przebywające na terenie zbiornika Kisgruba  zobowiązane są do utrzymania czystości;
 7. Za bezpieczeństwo dzieci na znajdujących się na obiekcie ponoszą opiekunowie;
 8. Kąpiel w zbiorniku na własną odpowiedzialność;
 9. Rozpalanie ogniska może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszej zgodzie Nadleśnictwa Kędzierzyn i Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju wsi Niezdrowice.                               

NIE DOZWOLONE JEST
                       
 1. Przebywania na terenie „Kisgruba” dzieci do lat 14 bez opieki opiekuna;
 2. Używania wszelkich rodzajów środków pływających;
 3. Niszczenia brzegów oraz rozkopywania gruntu, tamowania odpływu;
 4. Niszczenia  wszelkich urządzeń oraz wyposażenia małej architektury, ławek, stołów oraz Altany;
 5. Zaśmiecania obiektu;
 6. Spożywanie alkoholu bez wymaganej zgody i innych używek na terenie obiektu i w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 7. Wjazdu samochodem; kładami; motorami; innymi pojazdami mechanicznymi – NIE DOTYCZY pojazdów technicznych.
             
Zarząd Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice i Marian Hawranek nie biorą odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie Kisgruba
 
Nakazuje się do przestrzegania wszystkich przebywających na terenie Kisgruba do stosowania się do powyższego regulaminu, a przebywanie na terenie obiektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 
W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu Stowarzyszenie odnowy i rozwoju Wsi Niezdrowice ma prawo nałożyć na osobę obwinioną karę 200zł, skonfiskować sprzęt wędkarski użyty do połowu ryb do czasu opłacenia kary. Każdorazowo do takiej sytuacji będzie wzywana POLICJA.

 
Wszystkie uchybienia/pytania  prosimy kierować natychmiastowo
do Zarządu Stowarzyszenia pod nr. tel. 692435248, 501308533
 
 
UWAGA:
 
Teren  monitorowany całodobowo. Osoby nie wyrażający zgody prosimy o opuszczenie terenu.
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, na mocy Uchwały Zarządu  Nr 2/2020  Zarządu Stowarzyszenia Odnowy i rozwoju wsi Niezdrowice z dnia 26.08.2020 roku.

Opłaty należy wykonywać na rachunek Stowarzyszenia z dopiskiem "Darowizna na utrzymanie KISSGRUBY" Imię i Nazwisko osoby łowącej ryby
07 1090 2239 0000 0001 4701 6694
 
 
ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU i POŁAMANIA KIJA

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice
ul.Wiejska 34
47-143 Niezdrowice
tel. 692435248 : 501308533
stowarzyszenie.niezdrowice@gmail.com


© COPYRIGHT  Adrian Urbańczyk
Wróć do spisu treści